DIGITAL MARKETING

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ดูแลระบบสื่อ Online ของบริษัท
– จัดทำ Content ส่งเสริมการขาย สร้างการรับรู้ในแบรนด์ และสร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์
– วางแผนกิจกรรมการตลาดออนไลน์ร่วมกับทีม คิด Concept และแนวทางในการใช้สื่อ
– มีส่วนร่วมในการดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ ตามประสานงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ตอบคำถามให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น ในทุกช่องทางในสื่อออนไลน์
– วางแผนการใช้สื่อออนไลน์ภายนอกต่างๆ เพื่อการโปรโมทในส่วนงานที่เกี่ยวข้องประสานงาน
– เก็บข้อมูล สถิติ ติดตามผลงานความคืบหน้าและจัดทำรายงานสรุปตามโปรเจ็คต์ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– อายุตั้งแต่ 22 – 30 ปีขึ้นไป
– เพศชาย หญิง
– มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในบริหารทีม รวมถึงวางกลยุทธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
– สามารถใช้สื่ออนไลน์ได้ทุก platform
– การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีความเข้าใจวิธีการ จุดเด่น/จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัด ต่างๆ ในการใช้สื่อแบบออนไลน์
– สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้
– สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดได้เป็นอย่างดี
– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มองโลกในแง่บวก
– มีประสบการณ์ทางด้านสื่อกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ